Privacybeleid

In het kader van haar activiteiten, verzamelt en gebruikt Busytec nv informatie over natuurlijke personen beter bekend als “persoonsgegevens”.

Bij Busytec waarderen en respecteren we uw privacy en de veiligheid van uw persoonsgegevens. Daarom verwerken wij uw persoonsgegevens in strikte overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake persoonsgegevensbescherming (met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming of “AVG”).

In het kader van ons engagement om uw privacy en de veiligheid van uw persoonsgegevens te beschermen, wensen wij u in alle transparantie toe te lichten:

-          waarom en hoe wij persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en bewaren;

-          wat onze rol als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens inhoudt; en

-          wat uw rechten en onze verplichtingen zijn in dit verband.

 

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Busytec is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat zij degene is die beslist over waarom en hoe uw persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt.

Busytec verwerkt deze persoonsgegevens in haar hoedanigheid van onderneming waarmee u of uw werkgever een commerciële/contractuele relatie heeft voor vertegenwoordigers/contactpersonen van onze prospecten, klanten en leveranciers die natuurlijke personen.

Welke persoonsgegevens worden verzameld met het oog op verwerking en op welke manier worden deze verzameld?

-          Identificatie- en contactgegevens zoals naam en voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en functie, klanten en leveranciers, alsook hun betaalgegevens zoals bankrekeningnummer, IBAN, BIC, BTW nummer, etc.

-          IP adres, domeinnaam van de internetleverancier, type browser, besturingssysteem en platform, informatie met betrekking tot de pagina’s die worden bezocht, informatie die wordt opgevraagd, tijd die werd doorgebracht op de website en andere statistische informatie en informatie met betrekking tot gedrag, gewoontes en voorkeuren van de bezoeker van onze website(s).

 

Deze persoonsgegevens verkrijgen wij op verschillende manieren:

-          via contactformulieren die u invult, wedstrijden waaraan u deelneemt, promoties waar u gebruikt van maakt, commerciële acties waarop u intekent of bij betaalverrichtingen;

-          doordat uzelf, wanneer u met ons interageert, ons uw gegevens vrijwillig verstrekt;

-          via de onderneming waarvoor u werkt (bijvoorbeeld wanneer u bent aangeduid als contactpersoon door uw werkgever); of

-          door uw gebruik van onze website, sociale mediapagina’s en de daaraan gekoppelde technologieën (zoals cookies).

 

 

 

 

Waarvoor verwerken we uw persoonsgegevens?

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens altijd voor een welbepaald doeleinde en verwerken enkel de gegevens die nodig zijn voor het bereiken van dat doeleinde. Meer specifiek verwerken wij persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

 

-          Het onderhouden van klantrelaties;

-          Registraties voor events, seminaries, opleidingen, webinars,…;

-          Communicatie over het verloop van support gerelateerde issues;

-          Communicatie met betrekking tot verkoop, facturatie, algemene informatie, klachten, vacatures;

-          Marketing doeleinden zoals nieuwsbrieven, uitnodigingen, opleidingen, seminaries.

 

 

Hoe verwerken wij uw persoonsgegevens?

 

Wij verzamelen en gebruiken de persoonsgegevens en informatie die op u betrekking hebben niet zonder een wettelijke basis, met name enkel wanneer:

 

-          wij uw vrijwillige, expliciete en specifieke toestemming hebben ontvangen;

-          de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst of om een verplichting na te komen waaraan wij zijn onderworpen krachtens een wet, een decreet, een ordonnantie; of

-          de verwerking van de persoonsgegevens noodzakelijk is voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang. In dat geval zullen wij nakijken dat uw belang of uw fundamentele rechten en vrijheden niet zwaarder doorwegen. Voorbeelden van zo een gerechtvaardigd belang zijn: het verzorgen van een kost-efficiënte dienst, het aanbieden van onze producten en diensten aan onze klanten, fraudepreventie en de bescherming van onze IT-systemen en netwerken, het naleven van onze vennootschapsrechtelijke en sociale verantwoordelijkheden.

 

Met wie worden mijn persoonsgegevens gedeeld?

 

In principe zijn uw persoonsgegevens alleen toegankelijk voor de verantwoordelijke werknemers binnen Busytec die in functie van hun takenpakket toegang tot die persoonsgegevens moeten hebben.

 

Al deze leden van ons personeel zijn gebonden door strikte interne regels en procedures met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens. Zij zijn ook verplicht de technische en organisatorische maatregelen die wij hebben genomen om uw persoonsgegevens te beschermen na te leven.

 

In de regel delen wij uw persoonlijke gegevens met niemand buiten Busytec. Soms is het echter nodig dat we voor operationele redenen beroep doen op zorgvuldig geselecteerde derden in het kader van de doeleinden omschreven in punt 4. Deze ontvangers mogen de opgegeven persoonsgegevens enkel voor de uitvoering van hun specifieke opdracht gebruiken op basis van onze instructies en mogen deze niet voor andere doeleinden aanwenden.

 

In het kader van de uitvoering van hun opdracht, zijn deze ontvangers eveneens gehouden de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven alsook hun contractuele verplichtingen tegenover ons.

 

Zulke ontvangers kunnen zich in jurisdicties buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”) bevinden die mogelijk geen passend niveau van bescherming van persoonsgegevens waarborgen. Voor de doorgifte van de persoonsgegevens naar dergelijke jurisdicties, zullen wij gepaste maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat die doorgifte gebeurt in overeenstemming met de toepasselijke regels inzake de internationale doorgifte van persoonsgegevens. U kan hierover bijkomende informatie verkrijgen en een kopie van deze maatregelen bekomen door uw rechten uit te oefenen zoals omschreven in punt 8.

 

Uw rechten

 

U kan steeds uw persoonsgegevens inkijken en ze laten corrigeren. In sommige gevallen hebt u ook het recht u te verzetten tegen de verwerking ervan of deze te laten wissen.